Dětský klub Palcát

Stanovy občanského sdružení Dětský klub Palcát Lánov

1. Úvodní ustanovení

Název: Dětský klub Palcát
Sídlo: Prostřední Lánov 155, 543 41 LÁNOV

2. Právní postavení

Dětský klub Palcát je nezávislé, neziskové a nepolitické sdružení dětí, mládeže a dospělých se společným zájmem vzniklé podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů a souvisejících předpisů.
Dětský klub Palcát je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra České republiky dne 11. 11. 1991. Existence občanského sdružení Dětský klub Palcát není časově omezena.

3. Cíle Dětského klubu Palcát

Podpora činností, které vedou k smysluplnému využití volného času dětí a mládeže. Propagace aktivit vedoucích ke správnému využití volného času.
Rozvoj talentu a zájmu dětí a mládeže o práci ve sdělovacích prostředcích, kulturu, sport a ochranu přírody.
Nabízení aktivního zapojení organizovaných i neorganizovaných dětí a mládeže do projektů volného času Dětského klubu Palcát.
Svým programem pomáhat v boji proti kriminalitě, nežádoucím druhům závislostí a dalším sociálně patogenním jevům, které na mladou generaci působí.

4. Členství

Vzhledem k tomu, že Dětský klub Palcát organizuje činnosti pro tzv. "děti z ulice", tvoří členskou základnu pouze Rada.
Členem Rady se může stát každý, kdo o to projeví zájem, souhlasí se stanovami a zaplatí členské příspěvky.
Členství vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Dokladem členství je platný průkaz Členství zaniká:
-rozhodnutím člena o vystoupení nebo nezaplacením členského příspěvku
-úmrtím člena
-neplněním základních členských povinností
-zánikem Dětského klubu Palcát
Čestným členem Dětského klubu Palcát může být právnická nebo fyzická osoba, která se výrazně zasloužila o naplňování cílů Dětského klubu Palcát.

5. Orgány sdružení

Jediným orgánem je Rada

6. Rada

Rada je vrcholným orgánem Dětského klubu Palcát. Je tvořena členy občanského sdružení Dětský klub Palcát. Rada volí ředitele, předsedu a zástupce předsedy. Každý z nich má právo samostatně jednat jménem občanského sdružení Dětský klub Palcát. Podpisové právo mají tři zvolení členové Rady starší 18 let. Věkové složení členů Rady: 3 členové do 18 let, 4 členové starší 18 let.
Rada se schází pravidelně 1x ročně. V případě nutnosti může být mimořádně svolána. Radu svolává ředitel, předseda nebo zástupce předsedy. Rada je usnášení schopná, jestliže se sejde nadpoloviční většina členů Rady.
Rada: a/ schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulý rok
b/ řeší finanční otázky
c/ schvaluje plán činnosti
d/ rozhoduje o změně stanov
e/ rozhoduje o výši členských příspěvků
Závazným dokumentem Rady je usnesení , se kterým musí souhlasit nadpoloviční většina členů Rady Průběh jednání Rady je zaznamenán v zápise. Rada plní povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům a externím spolupracovníkům Dětského klubu Palcát. Rada schvaluje čestné členství.

7. Revizní komise

Vykonává kontrolní a revizní činnost. Kontroluje dodržování stanov Dětského klubu Palcát a hospodaření. Zprávu o kontrolní a revizní činnosti předkládá na schůzi Rady. Revizní komise je tříčlenná. Členství v revizní komisi je neslučitelné se členstvím v jiných orgánech Dětského klubu Palcát.

8. Organizační struktura Dětského klubu Palcát

Dětský klub Palcát nabízí dětem a mládeži aktivní využití volného času v následujících oblastech:
a/ rozhlasové vysílání
b/ kulturně - zábavné akce
c/ ochotnické divadlo
d/ ochrana přírody
Každou oblast řídí vedoucí - člen rady.

9. Zásady hospodaření

Dětský klub Palcát samostatně hospodaří s movitým a nemovitým majetkem a vede účetnictví podle obecně platného závazného předpisu.
Zdroje majetku jsou zejména:
- členské příspěvky
- dary a příspěvky fyzických či právnických osob
- dotace a granty
- příjmy z činností při naplňování cílů a projektů Dětského klubu Palcát
Hlavním nástrojem zabezpečení řádného hospodaření je rozpočet schválený nadpoloviční většinou členů Rady.
Dílčí rozpočty na jednotlivé akce sestavují vedoucí jednotlivých projektů Příjmy a výdaje nad 10 000,- Kč musí schválit nadpoloviční většina členů Dětského klubu Palcát.

10. Zánik Dětského klubu Palcát

Dětský klub Palcát může zaniknout rozpuštěním nebo dobrovolným sloučením s jiným sdružením. K zániku může taky dojít rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR nebo soudu. O zániku Dětského klubu Palcát, o způsobu likvidace majetku a ustanovení likvidátora rozhoduje Rada nadpoloviční většinou hlasů členů.
V případě zániku Dětského klubu Palcát bez právního nástupce musí být provedena likvidace podle ustanovení & 70 - 75 obchodního zákoníku a souvisejících předpisů. Likvidační zůstatek může být darován občanskému sdružení se stejným nebo podobným zaměřením

11. Závěrečné ustanovení

Stanovy lze měnit pouze rozhodnutím Rady přijatým nadpoloviční většinou přítomných členů.